قیمت شیرینی تارت میوه با قیمت عمده وتضمینی

قیمت شیرینی تارت میوه که به میوه فصل هم معروف است همانند شیرینی خشک محاسبه میشود. این شیرینی که با تغییر فصل رنگ عوض میکند و به رنگ میوه های آن فصل اول در می آید به راحتی زینت بخش هر مجلسی است.